Prelegenci

prof. dr hab. Wojciech Cellary

Wojciech Cellary

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą, we Francji i Włoszech. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 22 rozdziałów w książkach, 10 redakcji książek i ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych.
więcej ↓Był głównym organizatorem 38 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 310 konferencji. Był liderem blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBR, NCN oraz Unię Europejską z programów ramowych, w tym projektów zakończonych wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był konsultantem wielu ministerstw: Nauki, Edukacji, Łączności, Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji oraz Rozwoju Regionalnego; komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Jest starszym członkiem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Był wieloletnim członkiem Komitetu Informatyki PAN, w latach 2004-2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie”, a obecnie jest członkiem Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus”. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2011-2013 był członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji Od wielu lat jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.
http://www.kti.ue.poznan.pl/cellary
↑ schowaj
prof. zw. dr hab.
Agnieszka Cybal-Michalska

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska pełni funkcję Dziekana na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz jest członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Przewodnicząca Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć naukowych przy KNP PAN. Kierownik Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne oraz Aktywizacja młodzieży – zarządzanie projektami w obszarze ekonomii społeczne na WSE UAM].
więcej ↓ Jest również absolwentką czterosemestralnych studiów podyplomowych MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą prowadzonych przez UAM i UE w Poznaniu.
Jej zainteresowania naukowo-badawcze skoncentrowane są na problematyce socjopedagogicznych problemów młodzieży. Złożoność podjętej problematyki oraz interdyscyplinarny charakter jej ujmowania odzwierciedla jej aktywność naukowo-badawcza. Ukoronowaniem jej dotychczasowych studiów teoretycznych i prac empirycznych, ubogacanych doświadczeniami naukowymi zdobytymi podczas pobytów zagranicznych na University of London, University of Amsterdam, University of Stockholm, University of Edinburgh, Columbia University w Nowym Jorku, są następujące prace: Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne (Poznań 2001), Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Studium socjopedagogiczne (Poznań 2006), Młodzież akademicka a kariera zawodowa (Kraków 2013), redakcja naukowa książek: Jednostka, społeczeństwo i edukacja w globalnym świecie (2006), Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem (Poznań 2011), współredakcja książki Studia z pedagogiki i nauk pogranicza (Poznań 2011) oraz Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym (Poznań 2012).
W 2014 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w działalności na rzecz upowszechniania idei europejskiej a w roku 2015 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
↑ schowaj
prof. Janusz Morbitzer

prof. dr hab. Janusz Morbitzer

Dr hab. inż. Janusz Morbitzer profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Jest absolwentem krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: informatyka, studia ukończone z wyróżnieniem). Doktoryzował się i habilitował z zakresu nauk humanistycznych (pedagogika, specjalność: pedagogika medialna).
W latach 1985-2014 pracował w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 1 października 2014 roku jest zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
więcej ↓Zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. W swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia. Ważnym elementem naukowych dociekań jest poszukiwanie i budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się, a także analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych.
Od kilku lat na zaproszenie organizatorów prowadzi wykłady w ramach Uniwersytetu Otwartego przy krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.
Jest autorem ponad 250 artykułów naukowych, 5 monografii, kilku haseł w Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku (m.in. społeczeństwo informacyjne, technopol, globalna wioska, informacyjny zalew) oraz redaktorem naukowym ponad 20 monografii konferencyjnych. Do najważniejszych prac należą: Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki (2007), Współczesna technologia kształcenia (1997), Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty (1994), Adaptacyjny mikrokomputerowy system kontroli wiedzy studentów (1992).
Jest organizatorem 25 sympozjów naukowych „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”. Sympozjum to należy do najważniejszych w Polsce imprez naukowych poświęconych edukacyjnym zastosowaniom komputerów, Internetu i innych narzędzi technologii informacyjnej
Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej) oraz przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału PAN, członkiem Rady naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Rady Naukowej serii wydawniczej „Nowe media i Kościół” oraz serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiki Mediów”. Od roku 2016 jest członkiem Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych.
Za swoje osiągnięcia został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2011)  i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013).
↑ schowaj
dr Marek Kaczmarzyk

dr Marek Kaczmarzyk

pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jeden z czołowych neurodydaktyków, będący zarówno biologiem, dydaktykiem akademickim i nauczycielem z dwudziestokilkuletnim stażem pracy w szkole średniej.
Jest naukowcem, memetykiem i ewolucjonistą oraz autorem podręczników i programów szkolnych. Popularyzator wiedzy neurobiologicznej na potrzeby szkoły, nauczycieli, uczniów. Przybliża nauczycielom zagadnienia związane z zachowaniem i funkcjonowaniem uczniów wynikającym z ich etapu rozwoju mózgu.
więcej ↓Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. neurodydaktyki, edukacji i dydaktyki Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki, redaktor naczelny czasopisma naukowo-dydaktycznego Neurodydaktyka. Praktyka – Badania – Dialog, administrator fanepage`a „Neurodydaktyka doktora Kaczmarzyka” popularyzującego wiedzę neurodydaktyczną.
↑ schowaj
dr Michał Klichowski

dr Michał Klichowski

adiunkt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor trzech książek oraz współredaktor pięciu prac zbiorowych. Opublikował – w języku polskim i angielskim – ponad 50 tekstów naukowych dotyczących problemu relacji między przemianami techniki a poznawczym, emocjonalnym i społecznym funkcjonowaniem człowieka. Uczestnik ponad 20 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w dwóch międzynarodowych projektach European Cooperation in Science and Technology.
więcej ↓Sekretarz międzynarodowego czasopismaJournal of Gender and Power, redaktor w zakresie „nowych technologii w edukacji”czasopisma Studia Edukacyjne, recenzent czasopism: Educational Research and Reviews, ETHOS: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Od 2015 roku recenzuje wnioski grantowe European Cooperation in Science and Technology jako External Expert. Otrzymał wiele naukowych nagród, w tym stypendium Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Miasta Poznania za wybitne osiągnięcia naukowe. Swoje naukowe doświadczenia pogłębiał podczas zagranicznych post-doców oraz licznych pobytów naukowych m.in. na: University of Cambridge (Wielka Brytania), University of the West of England (Wielka Brytania), University of Malta (Malta), Lusófona University of Humanities and Technologies (Portugalia), Autonomous University of Barcelona (Hiszpania), Sapienza Universita di Roma (Włochy), European University Viadrina (Niemcy), University of Ss. Cyril and Methodius (Macedonia), Polish School in Reykjavik (Islandia), European Commission (Belgia).
↑ schowaj
prof. Jacek Pyżalski

prof. dr hab. Jacek Pyżalski

profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Pomysłodawca, kierownik wykonawca ponad 60 projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej.
więcej ↓Zajmuje się tematyką związaną z zagadnieniami: wykorzystania Internetu przez dzieci i młodzież, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Reprezentant Polski w sieciach naukowych COST Europejskiej Fundacji Nauki (COST IS 0801, COST IS 1210).
↑ schowaj