Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC Edukacja w kosmosie informacji

W dniach 23-24 marca 2017 r. odbył się Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC Edukacja w kosmosie informacji, zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Lesznie, Koninie i Kaliszu oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, które udostępniły świetnie wyposażone sale konferencyjne dla potrzeb  Kongresu.

Priorytetem dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, głównego organizatora tego wyjątkowego wydarzenia, było uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania związane z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Kongres był także miejscem, gdzie dyskutowano o bezpiecznym poruszaniu się w sieci i efektywnym zarządzaniu informacją.

To szczególne wydarzenie edukacyjne, kreujące nowoczesną edukację, okazało się, zgodnie z intencją organizatora, idealną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń osób zaangażowanych w działania edukacyjne, począwszy od pracowników szczebla samorządowego, poprzez kadrę zarządzającą szkołą, aż po nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą, także z podopiecznymi z niepełnosprawnościami. Wydarzeniu towarzyszyły Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC.


Środowisko cyfrowe staje się naturalnym środowiskiem człowieka

Rolą grona pedagogicznego nie jest ochrona informacji, a uczniów, którzy mają do niej dostęp. Pedagog powinien przewidywać – co może grozić dzieciom i zapobiegać zagrożeniom. To jeden z licznych wniosków, sformułowanych w czasie Kongresu.

Bogata oferta Kongresu skierowana była do wszystkich, którym zależy na budowaniu innowacyjnej edukacji. Z pewnością atrakcyjność Kongresu zwiększył różnorodny program, a znakomici prelegenci, prezentujący w swoich wystąpieniach tematy: Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka; Edukacja w epoce Internetu; Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela czyli o statystycznej istocie wychowania; Rzeczywistość globalnej zmiany a edukacja – w stronę prorozwojowości, proaktywności i technicyzacji; Jak korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy; Nastolatki w Internecie – rekomendacje NASK dla rodziców i nauczycieli, potwierdzili swoją obecnością prestiż spotkania. Nieszablonowe wystąpienia uwierzytelniły założenie, że środowisko cyfrowe staje się naturalnym środowiskiem człowieka, a edukacja ewoluuje wraz z rozwojem technologii informacyjnej. Warto podkreślić, że 93,4 procent nastolatków codziennie korzysta z Internetu. Dane z badań, przeprowadzonych wśród młodzieży, przedstawione w czasie spotkania, stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji o poruszaniu się i bezpieczeństwie w sieci.


Istotną rolę w trakcie Kongresu odegrały panele dyskusyjne, zorganizowane przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Pile i Kaliszu oraz Centra Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i Koninie, podczas których przedstawiciele środowiska edukacyjnego, w grupach, wypracowali stanowiska wspierające otwartą, nowoczesną edukację. Wszystkie panele zaowocowały ciekawymi wnioskami.

Żyjemy w bardzo zróżnicowanym świecie, w którym odległość przestaje być barierą. Codziennie dociera do nas ogromna porcja informacji. Doskonale zobrazował to panel zatytułowany Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji jako kluczowego czynnika sukcesu zarządzania informacją w samorządzie, szkole/placówce i pracy dydaktycznej nauczyciela, który potwierdził tezę, że najsłabszym elementem w systemie bezpieczeństwa jest człowiek. Pocieszający jest fakt, że edukacja musi korzystać
z „kosmosu informacji”, codziennie uczy się i doskonali, a co najważniejsze, cieszy się tym.

Ważnym składnikiem, budującym sukces szkoły, jest bieżące aktualizowanie wiedzy, między innymi dotyczącej zmian w prawie oświatowym. Uczestnicy panelu pn. Zarządzanie informacją w pracy dyrektora i organu prowadzącego zgodzili się, że selekcjonowanie i weryfikowanie wiadomości w dobie „mulitaskingu” powinno być  podstawową umiejętnością dyrektora szkoły.

Jak sprawić, żeby uczniowie zapamiętali treści, o których opowiadają im na zajęciach nauczyciele? Na to pytanie odpowiedzi poszukiwali uczestnicy kolejnego spotkania. Prelegenci, prowadzący panel – Zarządzanie informacją w pracy nauczyciela, przedstawili sposoby ułatwiające dotarcie do uczniów w codziennej dydaktyce. Zadaniem nauczyciela jest dzielenie się autentyczną, aktualizowaną na bieżąco, wiedzą autorską, a narzędziem pedagoga, dającym klucz do zainteresowania uczniów nowymi technologiami, jest zarządzanie informacją w chmurze i dostęp do aplikacji chmurowych.

Nowoczesne, odpowiednio dobrane do potrzeb, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspierają wysoką efektywność procesu edukacyjnego skierowanego do dzieci z niepełnosprawnościami. Elementem wyróżniającym kwestie poruszane w trakcie panelu – Zarządzanie informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym – jest możliwość szybkiej weryfikacji wartości i użyteczności TIK w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami.  Warto jednak pamiętać, że TIK powinny towarzyszyć tradycyjnym metodom nauczania, a nie je zastępować.

Należy podkreślić, prawie dosłownie, że w pierwszym dniu, przebieg kongresu był ilustrowany  graficznie za wykorzystaniem  techniki Graphic Recording. Uczestnicy mogli obserwować pracę rysowników podczas wykładów. O rewelacyjnej metodzie sketchnoting i graphic recording dyskutowano podczas  panelu dla nauczycieli.

Patronat nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wielkopolski Kurator Oświaty, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Rozwoju Edukacji, NASK, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Związek Miast Polskich. Partnerami wydarzenia byli: Fundacja Inea, Agraf Systemy Interaktywne, WSiP- Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kongres był zaproszeniem do rozmowy o tym, czym jest nowoczesna, otwarta edukacja i jak stosować ją w praktyce. Celem Kongresu było wsparcie środowiska edukacyjnego, jako grupy zaangażowanych osób, zmieniających edukację oddolnie w swojej codziennej pracy dydaktycznej z uczniami. Uczestnicy Kongresu odpowiedzieli na szereg pytań, związanych z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji i bezpiecznym poruszaniu się w sieci. Wierzymy, że rekomendacje z tegorocznego Kongresu będą wsparciem w codziennej pracy dla osób zaangażowanych w działania edukacyjne. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej dyskusji
w przyszłym roku.